html实现 页面禁止右键 禁止复制 禁止图片拖动 禁止复制和剪切

2017-02-27   阅读:1539    发布者:ya2070

众所周知,一般的屏蔽的方法是用JS来编写的脚本,但是也可以直接通过
修改网页属性的方法来屏蔽右键 禁止复制。

禁止右键

 oncontextmenu="return false"

禁止复制和剪切:

oncopy="return false;"

oncut="return false;"

禁止复制

onselectstart="return false"

禁止图片拖动

ondragstart="return false"

实例:

<body oncontextmenu="return false" onselectstart="return false" ondragstart="return false">     

通过这种方法可以同时禁止右键点击,鼠标复制,以及图片的拖动